Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Právě realizujeme

Právě realizujeme: Přestavbu objektu na bytový dům v Poříčí nad Sázavou, Stavební úpravy v cetru Petrklíč v Sedlčanech, přístavbu MŠ Jistebnice, opravu tvrze v Krásné Hoře, archeoskanzen v Trocnově, novostavbu bytového domu v Jistebnici, rekonstrukci fary v Nechvalicích.

Naše reference


Rekonstrukce objektu čp. 89 Sedlec

Rekonstrukce stávajícího objektu spočívá v přeměně stávajícího bytového bydlení na sociální bydlení a komunitní centrum. Stavební úpravy spočívají v nahrazení stávajících trámových stropů na železobetonové monolitické stropní konstrukce, výměnou stávajících výplní otvorů, otlučení omítek. Součástí úprav je oprava krovu a výměna střešní krytiny, odvhlčení objektu v systémovým řešením nízkotlaké injektáže a sanačních omítek, oprava vnější fasády do původního stavu.

VÍCE INFORMACÍ...
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou

Jedná se o třípatrový samostatně stojící, částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva (kámen, cihla), jenž tvoří součást hospodářských budov, které jsou seskupeny kolem rozlehlého dvora, bývalého statku a zároveň tvoří čelo východní strany náměstí v obci Krásná Hora nad Vltavou. Ve studii byly řešeny stavební úpravy celého hospodářského areálu, tato projektová dokumentace řeší pouze stavební úpravy objektu Tvrze.

Návrh řešení stavebních úprav vychází ze současného stavu a z požadavků vlastníka a investora na využití objektu. Cílem je vytvořit společensko-kulturní centrum s využitím prostor v 1.N.P. pro kanceláře městského úřadu, infocentra s knihovnou, včetně hygienického zázemí,  2.N.P. bude využíváno jako universální výstavní prostory pro účely muzea a 3.N.P. bude využíván jako depozit muzea a archiv městského úřadu a nebude přístupný veřejnosti. Vjezd do areálu bude zajištěn z náměstí, vjezd na jižní straně dvora bude sloužit pro přístup ke zbývajícím objektům stávajícího areálu. Dvůr v této etapě stavebních úprav bude rozdělen dřevěným oplocením o výšce 2,5m a budou v oplocení provedeny vjezdová vrata o šířce 5m, jako záložní vjezd. Oplocení bude oddělovat opravený objekt tvrze od zbývajících částí areálu, kde budou stavební úpravy probíhat v následných etapách.

VÍCE INFORMACÍ...
Archeopark Trocnov

Umístění archeoskanzenu v areálu rodiště Jana Žižky bylo motivováno záměrem využít odkryté fragmenty středověkých staveb k experimentální rekonstrukci jejich podoby a zvýšit tak expoziční potenciál významné památkové lokality. Vyhodnocení informací o starších archeologických výzkumech nasměrovalo přípravu archeoskanzenu k variantě umístit rekonstruované středověké budovy mimo archeologické nálezy. Za daných podmínek byla pro umístění expozičních objektů vybrána plocha ve východní části areálu, opticky oddělená od stávajícího památníku, budov a fragmentu Mikšova dvorce. Zvolený stavební pozemek svou terénní konfigurací, vazbou na dvojici rybníků a lesním ohraničením představuje optimální prostor pro umístění souboru expozičních objektů. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Čtyři stavební jednotky (dvorec, usedlost, chalupa a domek) jsou rozmístěny a architektonicky navrženy tak, aby jejich konfigurace, hmotové řešení a stavební utváření odráželo dosavadní vědomosti o podobě středověké vesnické zástavby. Pro přesvědčivý výraz všech expozičních objektů je zásadní podmínkou užití tradičních materiálů a konstrukcí a dokonalé řemeslné provedení. Dominantou souboru je zemanský dvorec, umístěný v nejvyšší poloze, v severozápadní části pozemku. Na východní straně ke dvorci přiléhá s malým odstupem skupina tří stavebních jednotek - usedlost sedláka, dům chalupníka a obydlí domkáře. Navržená sestava objektů s plochou louky a rybníkem evokuje část návesního prostoru. Dvorec tvoří samostatný celek s objekty po obvodu dvora, jeho součástí jsou dům, sýpka, kolna s chlévem a stodola; obvod dvora je mimo budovy uzavřen hrazením a na východní straně vjezdem. Sociální postavení stavebníka je zvýrazněno většími rozměry a náročnějším stavebním řešením budov. Sestava budov usedlosti zahrnuje dům, chlév, stodolu a kolnu. Východní skupinu budov doplňuje dům chalupníka s oborohem a dům minimální velikosti. Dvory těchto jednotek jsou jednoduše ohrazeny. Součástí expozičních objektů je terénní úprava zastavěných ploch, dvorů a bezprostředního okolí staveb, doprovodná zeleň a zatravněné cesty.

VÍCE INFORMACÍ...
RD Újezd nad Lesy

Jedná o výstavbu rodinného domu z vápenopískových tvárnic v Újezdě nad Lesy. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou.

VÍCE INFORMACÍ...
Parkovací stání STROS

Jedná se o stavbu objektu, který slouží jako přístřešek pro parkování zaměstnanců Sedlčanských Strojíren. Kapacita parkovacích míst je osm. Parkovací stání je vybudováno na místě stávajícího přístřešku pro auta, jehož konstrukce již nevyhovovala.

 

Technické řešení: Nosná ocelová konstrukce přístřešku je navržena na základových monolitických patkách, které prováděla naše firma. Ocelová konstrukce je samotnou dodávkou objednatele. Stěny přístřešku jsou tvořeny z gabionových dílů. Jedním ze záměrů objednatele bylo sladění převládajících materiálů, oceli a kamene.

VÍCE INFORMACÍ...
Vrškamýk výlet do středověku

Stavba se skládá ze dvou částí. V první části byla provedena stabilizace a konzervace zříceniny královského hradu Vrškamýk. V druhé části byly provedeny následující dřevostavby (vyhlídková věž, provozní objekt, sklad s přístřeškem, dřevěný most dl. 14 m, dřevěný most dl. 16,5 m, přístřešek pro model hradu, vyhlídka). Areál je obehnán dřevěnou ohradou, vymezující pohyb malého stáda ovcí a zároveň ohraničující celý areál hradu. Od vstupu může návštěvník postupovat k vlastnímu hradu po naučné stezce s informačními tabulemi, kde se dozví o historii a vývoji hradu. Vlastní areál hradu je zpřístupněn dvěma dřevěnými mosty. V areálu může návštěvník využít vyhlídkovou věž, která je 12 metrů vysoká a je z ní výhled na široké okolí.

 

Zajímavosti:

1. Vystavění nové gotické klenby.

2. Vystavění přečlenkové klenby.

3. Konzervace zachovalé stávající omítky.

4. V průběhu archeologického průzkumu došlo k nálezu přední brány hradního paláce ve velmi zachovalém stavu.

5. Ručně vystavěný srub z povalu (kulatin). Byl vystavěn bez použití strojů. Veškerá práce k výstavbě byla provedena ručním způsobem. Na střešní krytinu byly použity dřevěné šindele.

6. Kompletní kování na objektech bylo vyrobeno tradičním kovářským způsobem.

VÍCE INFORMACÍ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem

Budova základní a mateřské školy se nachází na jižním okraji městyse Louňovice pod Blaníkem. Jedná se o komplex budov vzájemně propojených z 60. a 70. let 20. století, doplněných v 90. letech o nástavbu nad budovou jídelny, ve které je nyní mateřská škola. Navržené stavební úpravy byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v pěti krocích.

 

Prvním opatřením byla výměna stávajících výplní otvorů, které nebyly v minulosti vyměněny za nové plastové vč. vnějších a vnitřních parapetů. Nově osazená okna jsou plastová s izolačním trojsklem.

 

Druhým opatřením bylo provedení kontaktního zateplovacího systému o tloušťce izolantu 140 mm vč. provedení zateplení soklového zdiva, detailů okolo oken a dveří. Barevné řešení navrhla naše projekční kancelář.

 

Třetím opatřením pro snížení energetické náročnosti bylo provedení zateplení stropu nad nevytápěným prostorem v objektu základní školy, respektive podlahy podstřešního prostoru. Na podlahu půdy byla provedena tepelná izolace tl. 300mm.

 

Čtvrtým opatřením se provedlo zateplení střechy mateřské školy. Zateplení je provedeno nadkrokevním systémem z tepelné izolace na bázi PIR desek.

 

Posledním a pátým opatřením bylo provedeno zateplení části stropu 1.PP deskami z minerální vaty o tloušťce 140mm.

VÍCE INFORMACÍ...
Novostavba sportovně rekreačního areálu Chotětice

Provozní zázemí tvoří objekt A s klubovnou, která bude využívána pro přednášky, prezentace. Pro ubytování návštěvníků je navržen objekt B s restaurací. Jedná se o dva samostatné objekty situované k uliční části pozemku.

Objekt A je dvoupodlažní nepodsklepený tvaru L, zastřešený sedlovými střechami s taškovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině, v několika barevných odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku.

Objekt B je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími tvaru L, zastřešený valbovými a sedlovými střechami, vystupující ryzality mají střechu pultovou s malým sklonem s plechovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině v několika barevých odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku. V rámci ubytování jsou zhotoveny 3 pokoje pro imobilní hosty a je zabezpečeno bezbarierové užívání všech veřejně přístupných prostor objektu.

VÍCE INFORMACÍ...
Novostavba RD  v Křeslicích u Prahy

Záměrem investora bylo vystavět rodinný dům na stavební parcele v Křeslicích u Prahy. Objekt se skládá z podsklepené garáže, spojovacího krčku, 1.NP a s částečným 2.NP. Zdivo je vyzděno z keramických broušených cihel systému Porotherm a na stropy byly použity panely Spiroll. Celé podzemní podlaží je vyzděno pomocí ztraceného bednění. Většina střešních konstrukcí na objektu jsou ploché konstrukce se střešní krytinou EPDM fólie firestone, zatížené kačírkem. Na výplně otvorů jsou použity hliníkové profily s izolačním trojsklem. Vytápění objektu zajišťuje plynový kotel a v obývacím pokoji pro relaxaci vnitřní krb. Na fasádu objektu byl použit kontaktní zateplovací systém JUB tl. 200 mm s hlazenou omítkou tl. 1,5 mm.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187