Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Zateplení


Objednatel v tomto případě řešil opravu objektu bytového panelového domu z počátku 70. let minulého století. Jedná se o 9-ti podlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, jihozápadní strana objektu osazena balkóny s ocelovým zábradlím.

 

Navržená oprava byla provedena v rozsahu výměny oken a balkonových dveří, kdy byla dřevěná okna nahrazena plastovými s izolačním dvojsklem, nové provedení meziokenních vložek bylo vyzděno z bloků YTONG. Provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodového plášťě o tl. izolantu 140 mm, zateplení ploché střechy o tl. izolantu do 200mm s provedením  střešní PVC folie. Další úpravy spočívaly výměnou zábradlí u balkónů a doplnění balkónu do štítu objektu. V průběhu realizace byla také provedena oprava slaboproudých rozvodů (TV, SAT, dorozumívací zařízení).

VÍCE INFORMACÍ...

Budova základní a mateřské školy se nachází na jižním okraji městyse Louňovice pod Blaníkem. Jedná se o komplex budov vzájemně propojených z 60. a 70. let 20. století, doplněných v 90. letech o nástavbu nad budovou jídelny, ve které je nyní mateřská škola. Navržené stavební úpravy byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v pěti krocích.

 

Prvním opatřením byla výměna stávajících výplní otvorů, které nebyly v minulosti vyměněny za nové plastové vč. vnějších a vnitřních parapetů. Nově osazená okna jsou plastová s izolačním trojsklem.

 

Druhým opatřením bylo provedení kontaktního zateplovacího systému o tloušťce izolantu 140 mm vč. provedení zateplení soklového zdiva, detailů okolo oken a dveří. Barevné řešení navrhla naše projekční kancelář.

 

Třetím opatřením pro snížení energetické náročnosti bylo provedení zateplení stropu nad nevytápěným prostorem v objektu základní školy, respektive podlahy podstřešního prostoru. Na podlahu půdy byla provedena tepelná izolace tl. 300mm.

 

Čtvrtým opatřením se provedlo zateplení střechy mateřské školy. Zateplení je provedeno nadkrokevním systémem z tepelné izolace na bázi PIR desek.

 

Posledním a pátým opatřením bylo provedeno zateplení části stropu 1.PP deskami z minerální vaty o tloušťce 140mm.

VÍCE INFORMACÍ...

Navrhované stavební úpravy spočívají v kompletním zateplení stávajících svislých obvodových konstrukcí a stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím včetně výměny stávajících klempířských prvků. Svislé obvodové konstrukce byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 140 mm a sokl z extrudovaného polystyrénu tl. 140 mm. Stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím byla zateplena minerální vatou tl. 240 mm včetně záklopu z OSB desek na dřevěném roštu. Dále bylo provedeno zateplení podlah na terasách včetně nové krycí folie z PVC a nových nášlapných vrstev z betonové dlažby na terčích. Součástí stavebních úprav bylo dodatečné odvodnění základové spáry včetně zateplení základových pasů extrudovaným polystyrénem, odizolování nopovou folií a ochrannou geotextílií. Po obvodu budovy byl proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic do drtě včetně betonových obrubníků.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy budovy základní školy a obecního úřadu, které spočívaly v zateplení obálky budovy a sanace vlhkého zdiva. Bylo provedeno zateplení fasády kontaktním systémem – minerální vata s povrchovou silikonovou hlazenou omítkou v kombinaci s provětrávanou fasádou – minerální vata + cementovláknité desky fermacell na dřevěném roštu a zároveň byla provedena sanace vlhkých zdí pomocí tlakové injektáže a sanačních omítek. Použitý materiál na omítky od firmy Schomburg. Součástí prací byla výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová, ve kterých byly osazeny větrací klapky, které zajišťují výměnu vzduchu v učebnách. V další fázi byly dodatečně zatepleny stropy v podkroví systémem Stepcross (tepelná izolace a OSB desky) a částečně zatepleny ploché střešní konstrukce se střešní PVC folií. Byla provedena výměna klempířských konstrukcí (parapety, žlaby, svody) z barveného pozinku.

VÍCE INFORMACÍ...

Rodinný dům byl zateplen v programu zelená úsporám a to od projektu až po realizaci. Objekt se zateploval zateplovacím systémem JUB tl. 180 mm, výměna stávajících dřevěných oken za plastová s venkovními žaluziemi včetně venkovních hliníkových parapetů. Stávající vstupní dřevěné dveře se vyměnily za nové plastové. Byla provedena celková oprava střešního pláště včetně zateplení tepelnou izolací EPS 100S tl. 120 mm s povrchovou úpravou ALKORPLAN 35176 tl 1,5 mm. Klempířské prvky byly zhotoveny z titanzinku.

VÍCE INFORMACÍ...

Objekt se zateploval kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 14 cm a 10 cm s akrylátovou hlazenou omítkou tl. 1,5 mm, včetně montáže barvených pozinkových parapetů v bílé barvě. Zábradlí balkonů bylo opatřeno novým nátěrem. Sokl se zateplil kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 80 mm XPS s konečnou úpravou mozaikové omítky tl. 2,0 mm. Stávající komínové těleso se snížilo na úroveň střešní roviny a nově bylo oplechováno pomocí barveného pozinkového plechu barvy hnědé.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem jednotlivých částí objektu základní školy a změna zdroje na vytápění z tuhých paliv na pelety s automatickým přikládáním. Základní škola se skládá z několika částí (stará část učeben, sociální zázemí, kotelna, hlavní vstup). V jednotlivých částech objektu byla vybourána stávající dřevěná okna a vstupní dveře. Vybavení stávající kotelny bylo zcela demontováno. Dřevěná okna a dveře nahradily plastové výplně. U hlavních vstupů do budovy se osadily nové hlinkové dveře. Zateplení jednotlivých částí bylo provedeno šedým fasádním polystyrenem "GREY", nedílnou součástí je zateplení špalet, nadpraží a parapetů jednotlivých otvorů. Povrchová úprava byla provedena hlazenou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Sokl objektů byl zateplen extrudovaným polystyrenem a povrchovou úpravu tvoří dekorativní mozaiková omítka. Střecha nad sociálním zázemím a kotelnou byly zatepleny, jako krytina byla použita střešní PVC fólie. V kotelně byl instalován nový kotel BENEKOV na dřevěné pelety. Veškeré stávající rozvody vytápění byly demontovány a následně nahrazeny novým měděným potrubím.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora je provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem DÜFA objektu obecního úřadu a mateřské školy spojené se změnou zdroje vytápění z kotlů na tuhá paliva na tepelná čerpadla. V jednotlivých objektech byla vybourána stávající dřevěná okna a vstupní dveře. Vybavení stávající kotelny bylo zcela demontováno.

Dřevěná okna a dveře nahradily plastové výplně otvorů v bílé barvě, které byly osazeny s lícem stávající fasády. U hlavních vstupů do budovy se osadily nové hlinkové dveře. Zateplení objektů bylo provedeno fasádním polystyrenem, nedílnou součástí je zateplení špalet, nadpraží a parapetů jednotlivých otvorů. Povrchová úprava byla provedena hlazenou silikonovou omítkou tl. 1,5mm. Sokl objektů byl zateplen extrudovaným polystyrenem a povrchovou úpravu tvoří dekorativní mozaiková omítka. Strop nad posledním vytápěným prostorem byl zateplen foukanou tepelnou izolací MAGMARELAX, na níž byl proveden dřevěný pochozí záklop. Stávající kotelna, která se nacházela na obecním úřadě a vytápěla zároveň přilehlý objekt mateřské školy, se demontovala a nová kotelna se provedla v suterénu mateřské školy, která nyní vytápí obecní úřad. Zdroj tepla tvoří tepelná čerpadla.

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem opravy bylo nevyhovující venkovní schodiště včetně přístupu do rehabilitace a špatný stav vnějších omítek na fasádě, poškozené svislé izolace pod terénem a nevyhovující stávající střešní krytina. Bylo provedeno odkopání zeminy okolo budovy na základovou spáru, na kterou bylo položeno drenážní potrubí do štěrkového lože, svedené do dešťové kanalizace. Svislé stěny pod terénem byly zatepleny extrudovaným polystyrénem včetně osazení nopové folie, geotextílie a zasypány drtí. Dále bylo provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem JUBIZOL FASADA EPS. Stávající střešní krytina z pozinkovaného plechu byla nahrazena novou falcovanou krytinou z titanzinkového plechu včetně nových žlabů, svodů a nového dřevěného podbití střešní římsy. Stávající vstupní betonové schodiště do rehabilitace bylo nahrazeno schodištěm novým ocelovým s PREFAPOR rošty. Okapový chodník a přístup ke schodišti byl proveden z betonové zámkové dlažby.

VÍCE INFORMACÍ...

Objekt se zateploval kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 100 mm s akrylátovou hlazenou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně montáže barvených pozinkových parapetů barvy bílé a nového oplechování atiky barvy hnědé. Balkónové podlahy byly opatřeny novým ochranným nátěrem. Stávající zábradlí balkónů bylo upraveno kvůli zateplení a nově kompletně opatřeno novým nátěrem. Sokl se opravil a následně natřel fasádní barvou. Vstupní schodiště do objektů se opravily a opatřily novým zábradlím. Stávající omítka výtahových strojoven byla repasována a opatřena fasádním nátěrem. Střecha výtahových strojoven, která byla v degradujícím stádiu, se demontovala a následně provedla nově s novým oplechováním. Veškeré klempířské prvky nad střešní rovinou byly nově opatřeny nátěrem.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o komplex budov z 60. let 20. století. Samotná budova školy je propojena spojovací chodbou s budovou tělocvičny. Budova s kuchyní, jídelnou a mateřskou školou jsou samostatným objektem. Navržené stavební úpravy byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy. U objektu základní a mateřské školy byla vyměněna okna a dveře z původních zdvojených dřevěných za plastová. Oprava fasád byla provedena kontaktním zateplovacím systémem. V půdním prostoru u obou objektů bylo provedeno zateplení podlah. Objekt tělocvičny byl opatřen zateplením fasády a zateplením střešní konstrukce s novou krytinou.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební práce se týkaly zateplení půdy foukanou izolací z minerální vaty včetně částečného záklopu z desek OSB na dřevěném roštu. Následovala výměna oken za dřevěná euro okna a výměna vchodových dveří za hliníkové dveře. Dále pokračovaly práce na zateplení obvodových stěn a soklového zdiva, obvodový plášť se provedl kontaktním zateplovacím systémem v kombinaci fasádního grafitového polystyrénu tzv. systému „Open“ s děrovaným polystyrénem a fasádního grafitového polystyrénu. Finální povrchovou úpravu tvoří silikonová omítka hlazená. Zateplení soklové části se provádělo kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty v kombinaci s provětrávanou fasádou na dřevěná konstrukci z impregnovaných latí, s povrchem z farmecellových desek H2O a silikátové omítky hlazené. Okolo budovy byl proveden okapový chodník z betonové dlažby.

VÍCE INFORMACÍ...

Byl použit zateplovací systém JUB, polystyren tl. 80 mm špalety oken tl. 30 mm, povrchová úprava akrylátová omítka hlazená 2,0 mm ve dvou odstínech, výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová včetně dodávky předokenních žaluzií, výměna stávajícího zábradlí ocel + dřevo za ocelové zábradlí z trubek včetně vrchního nátěru.

VÍCE INFORMACÍ...

Objekt se zateploval kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 160 mm z EPS s akrylátovou hlazenou omítkou zrnitosti 1,5mm včetně montáže barvených pozinkových parapetů bílé barvy. Sokl se zateplil kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 160 mm z XPS s povrchovou úpravou mozaikové omítky tl. 2mm. V objektu byla provedena výměna oken. Půda objektu je zateplena pochozím zateplovacím systémem Isover STEPcross, který i po zateplení podlahy půdy umožňuje její následné využítí.

VÍCE INFORMACÍ...

Zateplovací systém JUBIZOL tl. 100 mm, ostění a nadpraží tl. 30 mm. Povrchová úprava je akrylátová hlazená omítka tl. 1.5 mm ve třech odstínech. Kamenný sokl nebyl součástí dodávky naší firmy.

VÍCE INFORMACÍ...
|<12>|
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187