Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Realizujeme


 

Záměrem vlastníka jsou stavební úpravy a změna užívání na bytový dům s částečným
využitím přízemí pro zajištění lékařské péče v obci. Nově vznikne 16 bytových jednotek a 3
ordinace lékařů. Plánováno je 11 bytů jednopokojových a 5 bytů dvoupokojových
s kuchyňským koutem a vlastním hygienickým zařízením v bezbariérovém provedení.

Záměrem jsou stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu na bytový dům s částečným využitím přízemí pro zajištění lékařské péče v obci. Nově vznikne 16 bytových jednotek a 3 ordinace lékařů. Plánováno je 11 bytů jednopokojových a 5 bytů dvoupokojových s kuchyňským koutem a vlastním hygienickým zařízením v bezbariérovém provedení.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o třípatrový samostatně stojící, částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva (kámen, cihla), jenž tvoří součást hospodářských budov, které jsou seskupeny kolem rozlehlého dvora, bývalého statku a zároveň tvoří čelo východní strany náměstí v obci Krásná Hora nad Vltavou. Ve studii byly řešeny stavební úpravy celého hospodářského areálu, tato projektová dokumentace řeší pouze stavební úpravy objektu Tvrze.

Návrh řešení stavebních úprav vychází ze současného stavu a z požadavků vlastníka a investora na využití objektu. Cílem je vytvořit společensko-kulturní centrum s využitím prostor v 1.N.P. pro kanceláře městského úřadu, infocentra s knihovnou, včetně hygienického zázemí,  2.N.P. bude využíváno jako universální výstavní prostory pro účely muzea a 3.N.P. bude využíván jako depozit muzea a archiv městského úřadu a nebude přístupný veřejnosti. Vjezd do areálu bude zajištěn z náměstí, vjezd na jižní straně dvora bude sloužit pro přístup ke zbývajícím objektům stávajícího areálu. Dvůr v této etapě stavebních úprav bude rozdělen dřevěným oplocením o výšce 2,5m a budou v oplocení provedeny vjezdová vrata o šířce 5m, jako záložní vjezd. Oplocení bude oddělovat opravený objekt tvrze od zbývajících částí areálu, kde budou stavební úpravy probíhat v následných etapách.

VÍCE INFORMACÍ...

Umístění archeoskanzenu v areálu rodiště Jana Žižky bylo motivováno záměrem využít odkryté fragmenty středověkých staveb k experimentální rekonstrukci jejich podoby a zvýšit tak expoziční potenciál významné památkové lokality. Vyhodnocení informací o starších archeologických výzkumech nasměrovalo přípravu archeoskanzenu k variantě umístit rekonstruované středověké budovy mimo archeologické nálezy. Za daných podmínek byla pro umístění expozičních objektů vybrána plocha ve východní části areálu, opticky oddělená od stávajícího památníku, budov a fragmentu Mikšova dvorce. Zvolený stavební pozemek svou terénní konfigurací, vazbou na dvojici rybníků a lesním ohraničením představuje optimální prostor pro umístění souboru expozičních objektů. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Čtyři stavební jednotky (dvorec, usedlost, chalupa a domek) jsou rozmístěny a architektonicky navrženy tak, aby jejich konfigurace, hmotové řešení a stavební utváření odráželo dosavadní vědomosti o podobě středověké vesnické zástavby. Pro přesvědčivý výraz všech expozičních objektů je zásadní podmínkou užití tradičních materiálů a konstrukcí a dokonalé řemeslné provedení. Dominantou souboru je zemanský dvorec, umístěný v nejvyšší poloze, v severozápadní části pozemku. Na východní straně ke dvorci přiléhá s malým odstupem skupina tří stavebních jednotek - usedlost sedláka, dům chalupníka a obydlí domkáře. Navržená sestava objektů s plochou louky a rybníkem evokuje část návesního prostoru. Dvorec tvoří samostatný celek s objekty po obvodu dvora, jeho součástí jsou dům, sýpka, kolna s chlévem a stodola; obvod dvora je mimo budovy uzavřen hrazením a na východní straně vjezdem. Sociální postavení stavebníka je zvýrazněno většími rozměry a náročnějším stavebním řešením budov. Sestava budov usedlosti zahrnuje dům, chlév, stodolu a kolnu. Východní skupinu budov doplňuje dům chalupníka s oborohem a dům minimální velikosti. Dvory těchto jednotek jsou jednoduše ohrazeny. Součástí expozičních objektů je terénní úprava zastavěných ploch, dvorů a bezprostředního okolí staveb, doprovodná zeleň a zatravněné cesty.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy vedou k celkové opravě budovy fary, kdy bude zachováno pouze obvodové zdivo. Stavební úpravy vedou ke změně užívání stavby na bytový dům.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187