Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Průmyslové


Objekt navržené skladovací dílny se nachází v areálu objednatele a slouží jako sklad zámečnických výrobků. Objekt je založen na betonových základových pasech, svislou konstrukci tvoří keramické zdivo s plastovými výplněmi otvorů, je zastřešen plochou pultovou střechou se střešní PVC folií, na stěnách jsou provedeny omítky vápenné štukové, na podlaze je vybetonovaná průmyslová podlaha včetně výztuže a vrchním hlazeným vsypem. Klempířské konstrukce jsou z poplastovaného pozinku.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o stavbu objektu, který slouží jako přístřešek pro parkování zaměstnanců Sedlčanských Strojíren. Kapacita parkovacích míst je osm. Parkovací stání je vybudováno na místě stávajícího přístřešku pro auta, jehož konstrukce již nevyhovovala.

 

Technické řešení: Nosná ocelová konstrukce přístřešku je navržena na základových monolitických patkách, které prováděla naše firma. Ocelová konstrukce je samotnou dodávkou objednatele. Stěny přístřešku jsou tvořeny z gabionových dílů. Jedním ze záměrů objednatele bylo sladění převládajících materiálů, oceli a kamene.

VÍCE INFORMACÍ...

Firma S-B s.r.o. se podílela na výstavbě bioplynové stanice v Jankově u Votic, kde prováděla stavební práce výstavby provozní budovy (stavební část), která tvoří zázemí umístěných technologií pro provoz stanice. Dále jsme dodávali stavebně montážní práce na přilehlých objektech hlavního fermetoru (klempířské a zámečnické prvky), střecha plynojemu, železobetonová konstrukce pro umístění dávkovače, opěrná stěna dávkovače, základy, oplocení koncového hořáku a čerpacího centra.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební práce probíhaly v areálu bývalé skládky TKO v Kosově Hoře a spočívali v hrubých terénních úpravách, kde se odtěžila stávající zemina pro překládací stanici. Dále se pokračovalo stavbou betonové rampy a dvou souběžných betonových ploch pro velkoobjemové kontejnery, která zároveň byla součástí základů pro ocelovou nezateplenou halu. Vlastní hala byla tvořena příhradovou konstrukcí z I nosníků, na které bylo provedeno plechové opláštění. Vjezd do haly zajištěn dvoudílnými a jednodílnými posuvnými vraty. Na jižní straně před ocelovou halou byla zřízena manipulační plocha se živičným povrchem vyspádována do přejezdových žlabů. Provoz svozové techniky bude probíhat po obslužné areálové komunikaci s povrchem asfaltového recyklátu. Veškeré zpevněné plochy a střecha ocelové haly jsou odvodněny přes odlučovač ropných látek do sběrných ŽB jímek o objemu 32m3. Zajímavostí stavby bylo zprovoznění čerpání požární vody z ŽB jímek ponorným čerpadlem pomocí elektrocentrály, která se nechá spustit při výpadku elektrické energie, což byla jedna z podmínek HZS Příbram.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem stavebníka bylo zvýšení části haly č. 2 (soubor výrobních hal č.1 až 9 tvořící stavební celek) v areálu bývalého strojírenského závodu STROS SEDLČANY. Nosná konstrukce zvyšované haly č. 2 je ocelová, opláštěná sendvičovými tepelně izolačními panely KINGSPAN. Pro provedení stavebně montážních prací bylo nutné provést stavební úpravy stávající ocelové konstrukce z důvodu následné náročné montáže ocelových sloupů, šikmých průvlaků z táhel a věšadel uprostřed. Sloupy a průvlaky jsou z válcovaných profilů IPE a I doplněných ztužujícími příložkami, styky svařované a šroubované. Konečná povrchová úprava ocelové konstrukce byla provedena nátěrem barvy zelené. Opláštění haly provedeno z tepelně izolačních panelů v barvě bílé.

VÍCE INFORMACÍ...

Skladovací hala firmy Kovotherm Sedlčany. Obvodové zdivo ze systému POROTHERM v kombinaci se ŽB pilíři, sedlová střecha s polovalbou ze sbíjených vazníků a plechovou krytinou SATJAM, vnější omítka cementová štuková s akrylátovým nátěrem JUB, plastová sekční vrata, okna plastová s výplní z polykarbonátu, kompletní dodávka na klíč včetně přípojek, terénních úprav, zpevněných ploch a oplocení.

VÍCE INFORMACÍ...

Oprava fasády a zpevněných ploch se prováděla v areálu firmy Kovotherm Sedlčany, který se zabývá výrobou teplovzdušných kamen na dřevo. Bylo provedeno otlučení stávajících omítek a provedení nových omítek vnějších vápenných štukových. V místech zvýšené vlhkosti u obvodových stěn se prováděla omítka sanační CEMIX. S opravou fasády se prováděla také oprava nátěru stávajících oken a dveří. Před vstupem do kanceláří byly zřízeny zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby BEST KLASIKO šedé barvy.

VÍCE INFORMACÍ...

V areálu investora byly přistaveny ke stávající hale dvě navazující haly. Hala skladovací je vyzděna z keramických cihel Porotherm tl.400 mm a výrobní tl.450 mm. Zastřešení sedlovým krovem a příhradovými vazníky se střešní krytinou z trapézového plechu VSŽ se světlíky. Omítky vnitřní jsou vápenocementové štukové, vnější omítka je akrylátová se zrnitostí 1,5 mm. Výplně otvorů jsou plastové, jeřábová dráha o nosnosti 3200 kg.

VÍCE INFORMACÍ...

Přístavba schodiště pro bytové jednotky ve 2. a 3.n.p., obvodové zdivo Porotherm, konstrukce schodiště ŽB, úpravy vstupů do bytových jednotek, plastová okna a dveře, výměna střešní krytiny (asfaltové pasy) za krytinu z PE folie včetně nového oplechování atiky. Nová fasáda přístavby a kompletní oprava fasády stávajícího objektu.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba skladu posypové soli s garáží. Zdivo ze systému POROTHERM, stropy dřevěné palubkové, v garáži sádrokartonové podhledy, dřevěný vazníkový krov s krokvemi nad garáží, krytina vláknocementová BERONIT, vnitřní a vnější omítky, podlahy – izolovaný asfaltobeton. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a vrata. Dodávka stavby „na klíč“.

VÍCE INFORMACÍ...

Jednopodlažní nástavba na stávající budově vrátnice, kde vznikla kancelář dispečera a samostatné sociální zařízení. Nosné zdivo z bloků YTONG, dřevěná konstrukce ploché střechy se zatepleným podhledem a střešní krytinou z folie ALKORPLAN. Součástí je i vestavba ŽB schodiště z 1.np do 2.np. Zajímavostí stavby je prosklená stěna v prostoru kanceláře dispečera.

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem stavby bylo rozšíření stávajícího závodu na výrobu dřevěných lišt o výrobu dřevěných briket. Rozšíření zahrnuje dostavbu stávající kotelny o nové dílčí části – briketování dřevního odpadu a sekačka dřevního odpadu.

 

Briketování dřevního odpadu je tvořeno novou přístavbou haly s částečným využitím stávajících opěrných zdí a z části novým obvodovým zdivem z cihel POROTHERM založené na vyztužených základových pasech. Střešní plášť je tvořen ocelovou konstrukcí a je zastřešen panely KINGSPAN KS 1000 FF tl. 100mm s minerálním vláknem. Jsou zde provedeny vnitřní omítky vápenné štukové a vnější omítka silikonová hlazená 2,0 mm bez zateplení. Výplně otvorů tvoří dřevěná EURO okna, ocelové dveře a plastová sekční vrata zateplená HORMANN. Podlahu tvoří stávající asfaltový povrch.

 

Sekačka dřevního odpadu je provedena jako přístavba ke stávající kotelně formou přístřešku, kde je nosná ocelová konstrukce založená na ŽB patkách, střešní plášť tvoří dřevěná konstrukce z trámů, OSB desek a střešní krytina je z trapézových plechů. Pod přístřeškem je umístěna technologie sekačky briketování, založena na ŽB patkách. Součástí dodávky u obou objektů je provedení elektroinstalace.

VÍCE INFORMACÍ...

Technologická budova ZS v Sedlčanech byla prováděna současně s pracemi na umělém chlazení ledové plochy zimního stadionu v Sedlčanech, které prováděla firma TIPEX. Jedná se o dvoupodlažní budovu, částečně zapuštěnou do stávajícího terénu. Obvodové zdivo 1.PP je ŽB konstrukce ze ztraceného bednění BEST a zdivo 1.NP ze systému POROTHERM. Vnější obovodový plášť tvoří zateplovací systém s finální akrylátovou omítkou JUB, stropy jsou ŽB monolitické, střecha pultová s krytinou z asfaltových pásů, okna plastová, vstupní dveře a vrata plechová. Stavba byla pováděna na klíč včetně inženýrských sítí a terénních úprav.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekonstrukce spočívala v přestavbě zemědělských objektů na strojírenskou výrobní a skladovací halu vč. spojovacího krčku, který podstatně rozšiřuje skladovou plochu. Obvodové zdivo je vyspraveno a nově omítnuto, upraveny jsou okenní a dveřní otvory. Podlaha je nová betonová, hlazená vrtulovou hladičkou se ztužujícím vsypem. Ocelová konstrukce je doplněna o jeřábovou dráhu. Původní živičná krytina je nahrazena novou střešní krytinou.

VÍCE INFORMACÍ...

Na místě plánované novostavby (haly na výrobu oken) se nachází stávající hala, která je již v nevyhovujícím stavu a je určena k demolici. V místě stávající haly je navržena nová hala, kde nosnou konstrukci má tvořit ocelová rámová konstrukce. Opláštění haly bude z desek Kingspan. Uvnitř haly je navřeno zázemí pro zaměstnance.

VÍCE INFORMACÍ...
|<12>|
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187