Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Občanské


Účelem objednatele byla modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany. Stávající spojovací chodby byly z hlediska stavebně technického nevyhovující a po užitné stránce za svoji životností.

 

Hlavní hmotné řešení objektu vychází ze stávajícího stavu a nebylo zásadně měněno.

 

Stávající konstrukce spojovacích chodeb byla z ocelových “rámů“, opláštěná ze skleněných tvárnic Copilit a trapézového pláště.

 

Celá konstrukce byla vybourána až na úroveň stávajících betonových základů. Nová konstrukce chodeb byla vyzděna z keramických tvárnic, která následně byla opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je pultová se střešní krytinou z ocelového pozinkovaného plechu, opatřená nátěrem v odstínu šedé barvy. Ve stejném materiálovém i barevném řešení jsou navrženy veškeré klempířské prvky. Prosvětlení a odvětrání spojovacích chodeb je zajištěno okny. Okna jsou zasklená vakuovým dvojsklem a rámy s plastovým profilem v odstínu bílá. Jejich poloha je navržena tak, aby byla přerušena délka jednotlivých ramen chodby.

VÍCE INFORMACÍ...

Navrhované stavební úpravy objektu dílen představovaly zateplení obvodového pláště kontaktním systémem ze stabilizovaného polystyrénu včetně výměny výplní otvorů, dodatečné zateplení střešních konstrukcí včetně výměny klempířských konstrukcí, dodatečné zateplení a vybetonování části podlah.

 

Dále se jednalo o rekonstrukci kotelny – zřízení nového komínového tělesa na 2 kotle (1x na štěpky a 1x na pelety) + zásobníku na štěpku včetně výměny potrubí a radiátorů ÚT.

 

Součástí stavebních úprav byla demontáž stávajících rozvodů odsávání truhlářských odpadů včetně sila a následně nový rozvod technologické a provozní vzduchotechniky včetně nového zásobníku na dřevěný odpad, nové rozvody, svítidla v části dílen a kotelny.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem projektanta bylo zřídit nový atelier výtvarné výchovy s odděleným vstupem přes vnější ocelové schodiště, které zapadne do stávající zástavby školy. Nástavba atelieru se prováděla nad místností bývalé kotelny LTO. Obvodové zdivo bylo provedeno z tvárnic YTONG tl.40 cm, konstrukce krovu byla vyřešena pomocí sbíjených příhradových vazníků se šindelovou krytinou na bednění z OSB desek, na spodní části příhradové konstrukce je proveden podhled ze sádrokartonových protipožárních desek včetně tepelné izolace. Na vnitřní omítky vápenné štukové je provedena vnitřní malba JUB. Podlahovou konstrukci tvoří tepelná a kročejova izolace, betonová mazanina se sítí a PVC. Na atelieru jsou osazena plastová okna včetně předokenních žaluzií. V učebně byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, zdravotní techniky a ústředního vytápění. Vnější jednovrstvá omítka je opatřena akrylátovým nátěrem JUB. Určitě je nutné zmínit rychlost realizace stavby, která trvala pouhé tři měsíce.

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem stavby byla oprava mostovky, opěry a středového pilíře mostku. V rámci stavebních prací nebyla řešena konstrukce mostovky ze svršku (souvrství konstrukce vozovky a nabetonované prahy pod konstrukcí zábradlí).

 

Stavební práce spočívaly k odtěžení naplavenin na dně potoka, odkrytí paty středového pilíře a krajnících pilířů, za stálého čerpání vody. Bylo provedeno podbetonování paty středového a krajních pilířů, zřízení kamenné dlažby do betonu včetně podkladní drtě na dně potoka. Dále byly provedeny práce na opravě mostovky – odstranění vegetace a očištění spodního líce mostovky, provedení ochrany odhalené výztuže mostovky a oprava vypadaných částí betonových konstrukcí, reprofilační maltou od firmy SCHOMBURG.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekonstrukce lávky pro pěší M04 v Potoční ulici v Sedlčanech. Byla provedena demontáž stávají lávky přes potok a montáž provizorní lávky z trubkového lešení po dobu rekonstrukce, dále následovalo přezdění části opěr z kamenného zdiva, na které byla provedena nová roznášející železobetonová deska. Nosnou část lávky tvoří ocelová konstrukce, na kterou je namontované zábradlí. Povrchová úprava ocelových prvků – žárové pozinkování. Pochozí část lávky je z kompozitního roštu PREFAPORT 15x10/38. Povrch kompozitních roštů je opatřen epoxidovou vrstvou, která obsahuje zrnka křemičitého písku. Tato úprava zajišťuje bezpečný pohyb osob.

VÍCE INFORMACÍ...

Hlavní stavební práce spočívají ve snížení energetické náročnosti budov SOU Hluboš. Jedná se o dodatečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem EPS grafit, soklové části jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem. Ve všech objektech dojde k výměně výplní otvorů. Izolace v půdním prosotoru jednotlivých objektů je řešena jako foukaná izolace vodorovná.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavebním záměrem dojde k opravě a úpravě části stávajících prostor zázemí centra Petrklíč v Sedlčanech. Dotčené prostory 1.NP budou upraveny na bezbariérový přístup a bezbariérové WC. Dále dojde k úpravě sociálního zázemí v 2.NP objektu.

VÍCE INFORMACÍ...

Hasičská zbrojnice v Nechvalicích bude přistavěna ke stávajícímu obecnímu úřadu. Objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou, kde první nadzemní podlaží je garáž pro hasičskou techniku a druhé nadzemní podlaží bude sloužit jako zázemí. Svislé konstrukce tvoří keramické pálené zdivo, stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných panelů. Střešní plášť se skládá z dřevěných vazníků a plechové krytiny taškového vzoru. Výplně otvorů jsou plastové a sekční průmyslová vrata.

VÍCE INFORMACÍ...

Práce na hotelu Vltavan v Sedlčanech se týkají bouraní stávajících konstrukcí, statické zajištění celého objektu pro nově navržený účel uživání. Součástí dodávky je přístavba hrubé stavby pro zázemí wellness ve dvoře hotelu a nástavba v zadní části objektu o dvě podlaží. Dílčí části prací spočívají v nově provedených monolitických schodištích a ramp, vyzdívky příček, monolitických stropních konstrukcí a dvou výtahových šachet . V prvním nadzemním podlaží a v suterénu se budou provádět nové podkladní betony, chemické injektáže a sanační omítky a asfaltové izolace. Na celém objektu bude zhotoven nový střešní plášť vč. nosné konstrukce.

VÍCE INFORMACÍ...

Zlepšení kvality vzdělávání na základní škole ve Vlašimi spočívá ve stavebních úpravách v půdním prostoru a částečně i v ostatních podlažích. Hlavní stavební práce jsou v půdním prostoru, kde se demontuje stávající skladba podlahy, dojde k vyztužení stropní konstrukce a zhotovení nové skladby podlahy. Další práce spočívají v úpravě krovu resp. jeho vyztužení. Půdní prostor bude přirozené osvětlen přidáním 53 kusů střešních oken. Svislé konstrukce v půdním prostoru tvoří akustické cihly v kombinaci se sádrokartonovými příčkami. Podhledy šikmé a vodorvné tvoří také sádrokartonový podhled. Součástí prací je i zhotovení nové výtahové šachty a ocelové venkovní rampy, která má zlepšit bezbariérovost školy.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil jako bývalá vojenská jídelna v Kamýku nad Vltavou. Souhrnem prací je vybourání stávajících vnitřních příček z důvodu úprav pro novou dispozici sociálních bytů. Nové dělící svislé konstrukce jsou z keramického broušeného zdiva v kombinaci klasických vnitřních nenosných stěn a akustických stěn. Vodorovnou konstrukci bude tvořit sádrokartonový podhled.

VÍCE INFORMACÍ...

Obsahem rekonstrukce požární zbrojnice v Solenicích je provedení přístavby do tvaru L kolem stávající budovy a následné navýšení o jedno nadzemní podlaží, které bude sloužit jako zázemí pro místní hasičský sbor. Součástí prací je ubourání stávající přístavby.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy spočívají v přestavbě stávající fary na startovací byty.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu školy. Účelem přístavby dvou učeben je navýšení kapacity školy. Přístavba je obdelníkového tvaru s plochou střechou, kde svislé konstrukce jsou navrženy z pálených keramických cihel, vodorovné konstrukce z předpjatých železobetonových stropních panelů v obou podlažích. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových a hliníkových profilů. Celý objekt přístavby bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy areálu VOŠ a SPŠ automobilní v Českých Budějovicích spočívají v kompletním zateplení budov, výměny výplní otvorů, zateplení plochých střech a půdního prostoru. Součástí prací jsou dodávky rekuperačních jednotek.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187