Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Občanské


Objekty mají obdélníkové půdorysy s vystupujícími částmi, které tvoří dvě hmoty, výškově uskočené o polovinu podlaží a obě budovy jsou podsklepené. Objekty byly koncipovány se záměrem o vytvoření maximálního soukromí pro jednotlivé bytové jednotky. V objektu A je k dispozici 9 bytových jednotek a v objektu B celkem 7 bytových jednotek, včetně společných a sklepních prostorů u obou objektů. Součástí řešení byly i úpravy okolí bytových domů – komunikace pro pěší, parkovací stání z části zastřešené, sadové úpravy a oplocení.

 

S ohledem na stávající nesoudržné podloží byla stavba založena na železobetonových základových pasech. Svislé konstrukce jsou provedeny z keramických bloků HELUZ 30 P+D včetně keramických překladů, stěny mezi bytové a oddělující společné prostory jsou provedeny z keramických bloků HELUZ AKU, stěny u podsklepených částí jsou ze ztraceného bednění, zalité betonem a vyztužené betonářskou ocelí. Zastropení je provedeno ze stropních panelů SPIROLL v kombinaci s filigránovými panely PRESTO v posledním podlaží. Konstrukce střechy byla navržena jako pultová, s využitím stropních panelů SPIROLL, které jsou osazeny v požadovaném sklonu střechy. Na takto osazené panely byla natavena parotěsná zábrana, na kterou je položena tepelná izolace tl. 24 cm, střešní krytina je provedena ze střešní folie FATRAFOL. Klempířské doplňky ke střeše byly provedeny z poplastovaného plechu Viplanyl a ostatní klempířské konstrukce jsou z plechu TiZn. Izolace proti vodě a zároveň protiradonová bariéra je provedena z folie SIKA tl. 2,0 mm. Konstrukci podlah tvoří podlahový polystyrén v kombinaci s podlahovým vytápěním a s betonovými potěry, vyztužené kari sítěmi. Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou provedeny jako dvojvrstvé vápenné omítky štukové s vnitřní malbou JUPOL. Vnější fasáda je zateplena fasádním polystyrénem tl. 120 mm v kombinaci dřevěného obkladu z palubek a akrylátové omítky hlazené 2,0 mm od firmy JUB. Vnější výplně otvorů jsou barvená plastová okna a dveře, vnitřní dveře jsou bezfalcové do obložkových a ocelových zárubní. Finální povrchy podlah jsou v provedení vinyl, keramická dlažba a plovoucí dřevěná podlaha.

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem stavby bylo rozšíření prodeje zemědělské techniky v místním regionu.

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepenou budovu, členitého obdélníkového půdorysu s rovnou, víceúrovňovou, zateplenou střechou, s povrchem střešní folie. Hlavním nosným prvkem budovy je ocelová konstrukce, založená na ŽB základových pasech. Budova je opláštěna panely Kingspan ve dvou různých odstínech. Součástí opláštění jsou plastová okna, sekční průmyslová vrata a prosklené hliníkové stěny. Vnitřní prostory jsou opláštěny SDK konstrukcí. Součástí stavby byla likvidace dešťových vod přes záchytnou betonovou jímku s přepadem do vsakovacích bloků, dále byly provedeny přípojky vody, plynu, elektro a kanalizační přípojka do betonové záchytné jímky. Dominantním prvkem stavby, jsou rozsáhlé zpevněné plochy před budovou, které jsou provedeny ze žulových kostek. Celý pozemek je oplocen PVC pletivem.

Zajímavostí stavby bylo nestabilní podloží pod zpevněnými plochami, vlivem stávajících  drenáží, proto se muselo provádět provápnění stávající zeminy.

VÍCE INFORMACÍ...

Provozní zázemí tvoří objekt A s klubovnou, která bude využívána pro přednášky, prezentace. Pro ubytování návštěvníků je navržen objekt B s restaurací. Jedná se o dva samostatné objekty situované k uliční části pozemku.

Objekt A je dvoupodlažní nepodsklepený tvaru L, zastřešený sedlovými střechami s taškovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině, v několika barevných odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku.

Objekt B je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími tvaru L, zastřešený valbovými a sedlovými střechami, vystupující ryzality mají střechu pultovou s malým sklonem s plechovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině v několika barevých odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku. V rámci ubytování jsou zhotoveny 3 pokoje pro imobilní hosty a je zabezpečeno bezbarierové užívání všech veřejně přístupných prostor objektu.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o novou přístavbu objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím spolu s rekonstrukcí stávajícího přilehlého penzionu. Při provádění stavební jámy bylo nutné provést podbetonování stávajících základů přilehlého penzionu. Izolace proti tlakové vodě byla specifická tím, že se provedla pod železobetonovou desku a pod ležatou kanalizaci, tím se docílilo omezení prostupů skrz hydroizolaci. Jako hydroizolační materiál se použil ALKORPLAN pro spodní stavby tl. 2,0 mm. Základy nové přístavby se realizovaly jako železobetonová vana, na kterou bylo vyzděno keramické zdivo HELUZ. Stropy byly realizovány z panelů SPIROL. Suterén přístavby plní účel zázemí pro domácí pivovar a kuchyně. V přízemí je situována nová kuchyň spolu s jejím zázemím a přednáškový sál s varnou piva. Pro dopravu surovin pro kuchyň a pivovar do suterénu byl osazen malý nákladní výtah. Střecha přístavby je plochá, zateplená, se spádovými betony, s PVC krytinou zasypanou kačírkem. Fasáda celé přístavby je provětrávaná měděná na dřevěném záklopu. V přilehlém stávajícím penzioně proběhla rekonstrukce 1.NP, kde vznikl nový přednáškový sál s barem, rekonstruované WC a zázemí penzionu včetně pokojů. Střecha stávajícího penzionu prošla celkovou rekonstrukcí se zateplením pomocí PUR panelu s cembritovou krytinou. Vikýře se sjednotily a oplechovaly pomocí měděného plechu.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo zrekonstruovat stávající pension. Podkroví bylo kompletně demontováno a objekt navýšen o jedno nadzemní podlaží. K objektu je navržena přístavba z tvárnic Porotherm a monolitických stropů. Rekonstrukce stávajícího objektu obnášela kompletní odstranění veškerých povrchů, příček a provedení nové dispozice spolu s podlahami. Hlavní terasa byla taktéž rekonstruována, kde pod terasou vznikly nové prostory. Vytápění objektu zajišťuje tepelné čerpadlo s hlubinnými vrty. V přízemí objektu se nachází restaurace s krbem, sociálním zázemím a kuchyní. V dalších dvou nadzemních podlažích nalezneme pokoje pro hosty. Bezbariérový přístup do podlaží pro ubytování zajišťuje výtah. Okolo objektu se provedla příprava na vystavění protipovodňové stěny v případě hrozící povodně. Jako střešní krytina byla použita na přístavbě fólie ALKORPLAN a na stávajícím objektu hliníková falcovaná krytina PREFALZ. Fasáda objektu je provedena v kontaktním zateplovacím systému JUB s hlazenou silikonovou omítkou tl. 1,5mm a v přízemí z kamenného obkladu. Jako výplně otvorů byly použity plastová okna a dveře, v restauraci hliníkové posuvné dveře.

VÍCE INFORMACÍ...

Část „A“ – náměstí

Předmětem projektu byl návrh architektonických úprav včetně městského mobiliáře, které spočívaly v odstranění stávajících betonových a dřevěných květinových nádob, stávajících obrub a hlavně v provedení masivních lavic a květinových záhonů ze žuly SLATINA, které byly osázeny vzrostlou vegetací. Tyto masivní prvky byly situovány okolo kašny, mor. sloupu, okolo parkoviště, před obchodním domem a před chodníkem na západní straně náměstí. Dále byly v celé ploše náměstí osazeny nové prvky městského mobiliáře (odpadkové koše, koše na psí exkrementy, stojany na kola, prosklené a osvětlené vitríny, litinové mříže okolo stávajících stromů, ocel.kruhové květináče na buxusy kruhového tvaru, pítka na pitnou vodu a parkovacích automatů). Součástí úprav bylo také předláždění parkoviště a přilehlých chodníků okolo náměstí.

 

Část „B“ – fasáda č.p. 32

 

Oprava přední a boční fasády – očištění, oprava a nátěr stávajících omítek, včetně restaurování malovaných lunet pod římsou, v barevném odstínu, který odpovídal původnímu stavu. Obložení soklu kamenným obkladem ze žuly MRÁKOTÍN. Oprava nátěrů dřevěných výplní otvorů tzv. fládrováním a oprava nátěrů klempířských konstrukcí včetně osazení zábran proti hnízdění holubů.

 

Část „C“ – fasáda č.p. 34

 

Oprava přední a boční fasády – očištění, oprava a nátěr stávajících omítek, výměna stávajících dřevěných špaletových oken za okna plastová s trojsklem, bílé barvy. Dále probíhala výměna stávajících ocelových výkladců za výkladce nové z hliníkových probarvených profilů, včetně výměny vchodových dveří u prodejen v přízemí, obložení soklu kamenným obkladem ze žuly SLATINA, oprava nátěrů klempířských prvků, provedení nové střešní krytiny pálené z tašek bobrovek, včetně opravy a ubourání komínových těles v nadstřešní části.

VÍCE INFORMACÍ...

Kompletní novostavba objektu v intravilánu obce Hvožďany.Objekt je proveden klasickou technologií: Stavba založena na betonových základových pasech přebetonovaných deskou s výztužnou sítí, svislé konstrukce provedeny z cihelného zdiva tl. 30 a 44 cm, stropní konstrukce provedeny stropními předpjatými panely. Rekostrukce spočívala v kompletní demontáži krytiny, krovu, odbourání nadezdívek a komímů do úrovně stropu nad 2.NP a provizorní zastřešení před povětrností v této úrovni. Nové nadezdívky se ztužujícími pozedními věnci, tesařský krov na ocelové rámové konstrukci, stropní konstrukce z ocelových stropnic a betonové desky zabetonované do trapézových plechů. Krytina Bramac, opravy fasády s novýmy reliéfy a zateplení minerální vatou, nátěry fasády JUB.

 

Zajímavost stavby: Zajištění před povětrností celého půdorysu za stálého provozu investota v celém objektu, tvar nadpraží a nadezdívky okna nad balkonem je elipsa – vytyčení, odhalení starých konstrukcí v objektu při demontáži a jejich sanace před dalšími pracemi za provozu investora

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem rekonstrukce objektu bylo celkové zateplení stávající typové dřevostavby mateřské školy. Na jednotlivých pavilonech bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí i střechy, včetně nové fóliové krytiny. Stavební úpravy dále obsahovaly změnu vnitřní dispozice, provedení nových rozvodů TZB, výměnu výplní otvorů a úpravu vnitřních povrchů sádrokartonovými konstrukcemi. Zakázku tvořily také nové herní prvky a úprava jejich okolí.

VÍCE INFORMACÍ...

Kompletní rekonstrukce objektu byla zahájena statickým zajištěním uvolněných obvodových zdí. Severní část je doplněna ŽB monolitickým stropem s ocelovými nosníky a bedněním z profilovaného plechu. Podlahy jsou všechny nové, v přízemí betonové hlazené vrtulovou hladičkou a chemicky odolným nátěrem, v podkroví keramické. ZTI, ÚT, EI je nové vč. přípojek. Podkroví, které slouží jako společenské zázemí SDH, je provedeno z SDK s viditelnými prvky krovu. Fasáda zdůrazňuje původní konstrukci obvodového pláště.

VÍCE INFORMACÍ...

Kompletní novostavba s komunikací na břehu retenční nádrže v Sedlčanech. Objekt je proveden klasickou technologií: Stavba založena na betonových základových pasech přebetonovaných deskou a výztužnou sítí. Svislé konstrukce byly provedeny z cihelného zdiva tl. 37,5 a 44 cm. Stropní konstrukce se zhotovily pomocí stropních panelů Heluz. Střešní konstrukci zajišťují příhradové vazníky se střešní krytinou SATJAM DACHMAN 18 mm s PU. Objekt je zateplen kontaktním systémem Ceresit tl. 100 mm. Budova má 3.NP, v 1.NP je sociální zařízení, technická místnost, šatny, ve 2.NP klubovna, posilovna, místnost pro rozhodčí, ve 3.NP je vyhlídková terasa na retenční nádrž.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo provedení stavebních úprav objektu č.p. 59 a doplňujícího objektu bývalého čalounictví za účelem rozšíření a získání nových užitných ploch. Stávající objekt č.p. 59 je využíván v přízemí i v patře pro provoz základní umělecké školy. Doplňující objekt bývalého čalounictví byl v minulosti bez využití. Navrhované změny řešily propojení zmíněných objektů přístavbou, která je využívána zejména pro výtvarný obor a rozšíření sociálního zařízení provozu školy. Naše firma realizovala stavbu od vypracování projektové dokumentace po dodávku a montáž veškerého zařízení potřebného k provozu školy.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy z bývalé prodejny na pohostinství se zázemím a vestavbu bytu do podkroví. Proběhlo vybourání všech příček, stropů, výplní otvorů, demontáž instalací TZB. Zdivo nové Supertherm, stropy Porotherm do nosníků s vložkami Miako, nová střešní krytina KM Beta s oplechováním z PZ plechu, komíny Schiedel. Okapový systém z PZ plechu, fasáda štuková (v částech sanační), nátěr fasádní barvou JUB, dřevěná okna a vstupní dveře, kompletní TZB a vzduchotechniky včetně všech přípojek, dodávka stavby na klíč včetně podlahových krytin, venkovní zpevněné plochy.

Zajímavost stavby: sál a výčep dlážděn čedičovou dlažbou EUTIT s doplňky ze skla v zelené barvě, atypické zábradlí na venkovní předzahrádce, jímka prováděná svařováním na místě ve dvoře v objemu 13 m3.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavba sociálního zařízení LAS Taverny je součástí sportovního areálu v Sedlčanech. Z důvodu nestabilního podloží byla stavba založena na základových pasech po obvodě a na ŽB desce tl. 20 cm, obvodové a nosné zdivo POROTHERM, stropy z prefabrikovaných stropních panelů SPIROLL, dvouplášťová plochá střecha ze sbíjených vazníků, dřevěným záklopem a střešní folií ALKORPLAN, vnější omítka cementová štuková s akrylátovým nátěrem BRILLUX, dřevěná okna a vchodové dveře v provedení EURO, kompletní TZB včetně všech přípojek, dodávka stavby na klíč včetně vnitřního vybavení, venkovních úprav, oplocení a odstavného parkoviště s veřejným osvětlením.

Pro zajímavost: Znepříjemněním byly v srpnu 2002 těsně před předáním dokončené stavby záplavy, které se nevyhnuly ani této stavbě, která se nachází pod retenční nádrží.

VÍCE INFORMACÍ...

Bytový dům je řešen jako třípodlažní nepodsklepený objekt s plným využitím podkroví. Realizaci předcházela demolice zcela nevyhovujícího a vlhkého objektu, pouze s jednou bytovou jednotkou ve 2.NP. Protože se jedná o výstavbu uvnitř památkové zóny, dům tvarem i velikostí odpovídá původnímu objektu. Obvodové zdivo je POROTHERM 40 cm, stropy hurdisové, opláštění podkroví z SDK. Okna dřevěná EURO, dveře plné hladké do ocelové zárubně. Vstupní dveře jsou provedeny s původní kamennou zárubní s nadsvětlíkem. Každá bytová jednotka má samostatný plynový kotel.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekonstrukcí a přestavbou objektu vznikly tři samostatné byty. V dispozici přízemí jsou navrženy dva bezbariérové byty a v podkroví je vybudován třetí byt větší velikosti. Zařízení budovy je doplněno osobním výtahem a místností pro sociální službu. Plasticita fasády je zdůrazněna šambránami kolem oken, rozích budovy, u konstrukčních prvků, rovněž i barevným řešením.

VÍCE INFORMACÍ...
|<123>|
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187