Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Historické


Jedná se o transfer jedné ze dvou posledních polygonálních dřevěných stodol v regionu. Stodola má průjezdný mlat a dvě perny. Cílem transferu bylo objekt uvést do stavu a podoby před destrukcí. Jednotlivé prvky dřevěné konstrukce byly označeny a po rozebrání a transportu znovu použity v maximálně možném rozsahu. Nové, respektive vyměněné detaily jsou provedeny jako materiálové a technologické kopie původních konstrukcí a detailů. Zdivo podezdívek bylo rozebráno, materiál transportován a podezdívka znovu vyzděna jako kopie s doplněním chybějícího materiálu místním sbíraným kamenem.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavba se skládá ze dvou částí. V první části byla provedena stabilizace a konzervace zříceniny královského hradu Vrškamýk. V druhé části byly provedeny následující dřevostavby (vyhlídková věž, provozní objekt, sklad s přístřeškem, dřevěný most dl. 14 m, dřevěný most dl. 16,5 m, přístřešek pro model hradu, vyhlídka). Areál je obehnán dřevěnou ohradou, vymezující pohyb malého stáda ovcí a zároveň ohraničující celý areál hradu. Od vstupu může návštěvník postupovat k vlastnímu hradu po naučné stezce s informačními tabulemi, kde se dozví o historii a vývoji hradu. Vlastní areál hradu je zpřístupněn dvěma dřevěnými mosty. V areálu může návštěvník využít vyhlídkovou věž, která je 12 metrů vysoká a je z ní výhled na široké okolí.

 

Zajímavosti:

1. Vystavění nové gotické klenby.

2. Vystavění přečlenkové klenby.

3. Konzervace zachovalé stávající omítky.

4. V průběhu archeologického průzkumu došlo k nálezu přední brány hradního paláce ve velmi zachovalém stavu.

5. Ručně vystavěný srub z povalu (kulatin). Byl vystavěn bez použití strojů. Veškerá práce k výstavbě byla provedena ručním způsobem. Na střešní krytinu byly použity dřevěné šindele.

6. Kompletní kování na objektech bylo vyrobeno tradičním kovářským způsobem.

VÍCE INFORMACÍ...

Cílem transferu je prezentovat všechny objekty tak, jak se dochovaly na původním místě se zachováním stop po užívání.

Nové vyměněné prvky jsou provedeny materiálově i technologicky jako kopie původních detailů. Projekt je spolufinancován evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj. Stodola Mašov je tradiční roubená stavba se sedlovou střechou z 1. poloviny 19. století. K roubené části je proveden dřevěný přístavek, kde je umístěna pokladna a sociální zařízení pro personál a návštěvníky.

Roubený dům Jíví je dělen na obytnou část s černou kuchyní a část hospodářskou. Část černé kuchyně včetně kamenné klenby byla zřícena, při zpětné montáži bylo postupováno dle zjištěných konstrukčních stop. Novodobý krov je nahrazen replikou původní sedlové střechy se šindelovou krytinou. Všechny prvky ručně sekány. Jádro objektu pochází z 2. pol. 18. století. Stodola Záběhlá je celá roubená s valbovou střechou. Střední průjezdný prostor a dvě perny sloužily jako seník. Postavena byla koncem 19. století.

 

Mlýn Radešice je přízemní objekt, částečně roubený, dělený na obytnou a provozní část z 18. století. V suterénu je umístěna mlýnice a chlévy s klenutými stropy. Technologické vybavení mlýna je unikátní poloumělecké složení, čímž vznikla jediná zpřístupněná ukázka tohoto druhu mlýna v Čechách.

VÍCE INFORMACÍ...

Demontáž, konzervace, popis, transfer a znovupostavení následujících budov ve skanzenu na Vysokém Chlumci: obytná stavba s roubenou světnicí a černou kuchyní, roubené jednoprostorové špýchary, dřevěný přístřešek pro pilu na vodní pohon, celoroubené přízemní obytné stavení, přízemní dvouprostorový roubený špýchar, přízemní částečně roubené dvoutraktové stavení, roubený hospodářský objekt.

Zvláštní důraz byl kladen na zachování maximálního množství původních prvků a na používání dobových technologií. Další zvláštností byl transfer dvou černých kuchyní vcelku v betonové skořepině zpevněné ocelovými táhly o hmotnosti každá přes 30 tun.

VÍCE INFORMACÍ...

Tvrz Jakuba Krčína v Křepenicích je kulturní památkou a její rekonstrukce probíhala pod dozorem pracovníka NPÚ ÚOPSČ Ing. Žižky. Rekonstrukce probíhala postupně po objektech – jednotlivé bastiony, ovčín, brány, ohradní zdi a hlavní objekt. Po opravě střešních krytin se prováděla rekonstrukce původních renesančních fasád, tj. převážně štrábaných sgrafit včetně výměn a doplnění oken. Současně probíhalo statické zajištění objektů. V hlavním objektu byly restaurovány původní malby, oprava výplní otvorů. Rovněž stávající nevhodná dlažba byla vyměněna za ruční cihelnou dlažbu CIOS.

VÍCE INFORMACÍ...

Vstupní brána ke kostelu sv. Vavřince v Prčici je v současnosti vykloněna o více než 30cm. Účelem opravy bylo zajištění a stabilizace tohoto stavu. Po statickém zajištění objektu byly postupně prohloubeny základy a provedeny nízké opěrné bloky. Na vnější straně byl proveden výztužný systém HELIFIX. Od základové spáry je odvedena prosakující povrchová voda. V poslední fázi oprav byla zajištěna celá ohradní zeď proti vlhkosti a opraven prejzový kryt koruny.

VÍCE INFORMACÍ...

Oprava kaple zahrnovala kompletní výměnu střešní krytiny včetně laťování, opravy stávajícího krovu (profrézování, kotvení), opravu vnitřních omítek včetně sanačních, výměnu podlahy včetně drenáží a izolace proti zemní vlhkosti. Nová podlaha byla zhotovena z cihel KLINKER. Vnitřní malby byly provedeny silikátové. Dále se kompletně opravily vnější omítky včetně profilace říms. Na vnější omítky se použila barva silikátová fasádní. Okolo kaple se zhotovil chodník ze žulové dlažby včetně obrubníků. Dále pak byla provedena oprava oken a dveří spolu s jejich nátěrem, výroba a osazení poškozených žaluzií ve zvonici.

VÍCE INFORMACÍ...

Sýpka v Drážkově je památkově chráněný objekt. Vlivem špatného užívání a nedávnými zásahy do konstrukcí došlo ke značnému statickému narušení celého objektu, které vyžadavalo stavební úpravy. V první etapě došlo k příčnému zajištění střechy ocelovými zapuštěnými táhly. V původním krovu byly vyměněny vadné prvky nebo jejich části a byla provedena nová střešní krytina z hladkých tašek. Na východním štítě je podle dochovaných zbytků původní omítky provedena fasáda nová včetně použití původního technologického postupu.

VÍCE INFORMACÍ...

Bylo provedeno statické zajištění a oprava střechy bytové části objektu bývalé tvrze, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči. Byla provedena demontáž střešní krytiny z celé obytné části, opravy a náhrady dřevěných prvků krovu včetně impregnace dřeva. Střešní plášť tvoří nové laťování, nová střešní krytina - bobrovky na řídké laťování tzv. korunové krytí dle původního řešení. Schodiště do prostoru půdy bylo nahrazeno novým dřevěným schodnicovým, s dřevěnými stupni a zábradlím.

VÍCE INFORMACÍ...

Oprava fasády probíhala ve třech etapách. Polední nádvoří bylo dokončeno 10/2007. Hrubost a odstín konečné úpravy byl vybrán ze šesti vzorků, provádění bylo ručním postřikem. Koupelny v 1.NP jsou vestavěny do původních obytných místností. Oprava mostu spočívala ve statickém zajištění narušených kleneb, hydroizolaci a odvedení povrchové vody. Část ohradní zdi s cimbuřím byla nově postavena po zřícení zdi původní.

VÍCE INFORMACÍ...

 

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádro
konstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca
7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlová
stříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapových
vaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlová
stříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovaným
plechem.
Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.
Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkými
plaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlové
střechy.

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádrokonstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlovástříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapovýchvaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlovástříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovanýmplechem.Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkýmiplaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlovéstřechy.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187